Muhammad Ibtihajudin
Menamatkan Pendidikan S1 Ahwal Syakhsiyyah IAIBAFA Jombang, S2 Ahwal Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan kini mengabdi sebagai Guru di Muallimin Muallimat Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.
    Zainab al-Kubro
    Perempuan

    Zainab al-Kubra

    Zainab al-Kubra, begitulah masyarakat memanggil al-Haura’ Zainab binti ‘Ali bin ‘Abi Thalib cucu ...