Vina Sa'adatul Athiyyah
Alumni MANPK MAN 4 Denanyar Jombang, Mahasiswa S1 Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.